របាយ​ការណ៍ហិរញ្ញវត្តុ

លោកអ្នកអាចស្វែងរករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗរបស់លី ហួរ នៅទីនេះ។

2016 ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប

   ខ្មែរ  / English

2014 ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប

   ខ្មែរ  / English